Odmítnutí návrhu


Insolvenční soud odmítne vadný insolvenční návrh bez dodatečné výzvy k odstranění vad, pokud tento návrh při podání neobsahuje všechny náležitosti nebo není srozumitelný a projednatelný. Tím se řízení zjednodušuje a zrychluje – rizika špatného návrhu si nese navrhovatel sám.

Pokud je věřitelský insolvenční návrh perfektní, ale nejsou k němu připojeny povinné přílohy nebo tyto přílohy vykazují vady, které lze odstranit, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění či odstranění vad (maximálně do 7 dnů ode dne doručení návrhu). Pokud není insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej odmítne.

 
Zamítnutí návrhu – konkurs
 
prohlásí na majetek dlužníka konkurs.  V rámci řešení úpadku dlužníka konkursem provede správce zpeněžení majetku dlužníka, dlužník je povinen uhradit nemalé náklady na správce  a po skončení konkursu je na tom dlužník obvykle podstatně hůř než před tím – dluhů se tímto způsobem nezbaví a věřitelé mohou dál pokračovat v jejich vymáhání.

Podvodníky
 
V souvislosti s existencí zákonem upraveného institutu oddlužení se vyrojila celá řada nejrůznější firem, podnikavců a podvodníků, kteří inzerují a důvěřivým občanům nabízejí různé typy služeb, které sami označují jako oddlužení, ač o oddlužení ve smyslu insolvenčního zákona vůbec nejde.  Přes avizované oddlužení se pak zoufalým dlužníkům snaží vnutit např.  nové půjčky (často lichvářského charakteru), které označují jako konsolidaci dluhů. Jinou s forem  podvodného „oddlužení“ je systém ve kterém dlužník platí splátky na účet jedné „oddlužovací společnosti“, která pak po sražení své odměny peníze dále přeposílá věřitelům, s tím že dlužník je opakovaně ujišťován o tom, že jsou pro něj sjednávány a dohodnuty splátkové kalendáře. Opak je však pravdou – věřitelé (ať už jsou jimi banky,  pojišťovny, dodavatelé energií…) nejsou povinny takové návrhy akceptovat a zpravidla je ani neakceptují. A tak zatímco dlužník v dobré víře pravidelně splácí a „oddlužovací společnost“ si z jeho splátek strhává svoji odměnu, dluhy neodvratně stále narůstají o úroky a náklady soudních a exekučních řízení – to je přesný opak toho, co se děje v soudem schváleném oddlužení. V dalších variantách firmy od dlužníků pouze vyberou nemalé poplatky, aby jim následně sdělily, že jejich žádost (o půjčku, konsolidaci, oddlužení…) nebyla schválena (případně se již neozvou vůbec). V mnoha případech se navíc stává, že společnosti  vypracují návrh na soudní oddlužení, který je však nedostatečně doložen či nekvalitně zpracován a soudu následně nezbývá než jej odmítnout či případně zamítnout. Všem těmto variantám je společné, že dlužník vynaloží nemalé náklady (nemluvě o vynaloženém času, spotřebované energii a promarněných nadějích) aniž by dosáhl jakéhokoliv výsledku (často svoji situaci spíše zhorší). Při zpracování insolvenčního návrhu důrazně doporučujeme obrátit se s žádostí o pomoc na advokátní kancelář, která již má zkušenosti se zpracováním insolvenčních návrhů, neboť pouze advokáti jsou  osobami oprávněnými a kvalifikovanými k poskytování právních služeb a právního poradenství. 
 
Níže přikládáme několik článků, zabývajcíích se tématikou podvodů a oddlužení.