Řízení o oddlužení je velmi specifické soudní řízení upravené zákonem č. 182/2006 Sb.  o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).  Řízení o oddlužení probíhá na základě návrhu dlužníka před krajským soudem a informace o něm jsou publikovány ve veřejně dostupném insolvenčním rejstříku. Pro jednotlivé úkony činěné účastníky  platí poměrně přísná pravidla a  podmínky, přičemž  jejich nesplnění může vést k tomu, že navrhovatel  nejen nedosáhne oddlužení své osoby, ale v konečném důsledku svoji situaci ještě zhorší (viz:  Na co si dát pozor).  Právě z důvodu možných rizik doporučujeme svěřit starost se zpracováním návrhů profesionálům. Jsme advokátní kanceláří se zaměřením na občanské, obchodní a insolvenční právo a specializujeme se na problematiku řešení pohledávek.  Se zpracováním návrhů máme bohaté zkušenosti a jsem připraveni provést Vás celým procesem pokud možno co nejrychlejší a nejschůdnější cestou.  Pokud se rozhodnete pro spolupráci s naší kanceláří, bude celý proces postupovat v následujících bodech: 
 

Posouzení zda je oddlužení možné.

 
Ne pro každého je oddlužení vhodný a především dosažitelným způsobem řešením jeho situace.  Insolvenční zákon stanoví celou řadu podmínek formálního i materiálního charakteru, jejichž nesplnění bude pro soud důvodem k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Situace o to komplikovanější, že v důsledku dosud neustálené judikatury, dochází v k posunu a často i úplnému obratu při výkladu jednotlivých ustanovení zákona. Bohaté zkušenosti a vysoká odborná erudice naší advokátní kanceláře, při vyhodnocování situace klientů a to jak z ekonomického tak z právního hlediska je zárukou,  že po prvotním posouzení  budeme schopni rozhodnout, zda je ve Vašem případě oddlužení vhodných a hlavně možným způsobem řešení Vaší situace.  Pokud dospějeme v závěru, že nikoliv jsme připraveni Vám poskytnout komplexní právní poradenství ohledně dalších možností řešení Vaší situace.

 
 
Kompletace veškerých podkladů, jejich vyhodnocení a kopírování.
 
Jsme si vědomi, že rychlost vyřešení Vaší situace je pro Vás podstatným faktorem. Proto se Vám  již před první schůzkou snažíme poskytnout dostatek informací k tomu, abychom již na tomto setkání měli veškeré potřebné podklady pro posouzení Vaší situace a případně i sepsání návrhu na oddlužení. Díky kvalitnímu personálním a technickému zabezpečení jsme připraveni Vámi předané poklady vytřídit, vyhodnotit a připravit k pokud možno co nejrychlejšímu podání návrhu. 
 
 
Volba vhodného způsobu oddlužení.
 
Nejčastějším způsobem oddlužení je oddlužení splátkovým kalendářem, kdy během pěti let  splácíte ze svých příjmů stanovenou částku, přičemž je nutné zaplatit alespoň 30% Vašich závazků. Druhou možností je jednorázové zpeněžení veškerého Vašeho majetku.  Specifické situace pak vyvolává existence zajišťovacích institutů (zejména zástavních práv) na Vašem majetku. Všechny možné varianty jsme připraveni vyhodnotit a vybrat pro Vás tu nejvhodnější. 
 
 
Zpracování návrhu a dalších podkladů
 
Zde přichází nejdůležitější část naší práce. Na základě předaných podkladů a získaných informací připravíme návrh na oddlužení. Jsme si vědomi, že na detailech záleží, proto při zpracování návrhů  a přípravě příloh neponecháváme nic náhodě a vše chystáme tak, aby celá věc proběhla co nejrychleji a pokud možno bez zádrhelů.  Po podání návrhu pomocí speciálních softwarových nástrojů nepřetržitě sledujeme insolvenční rejstřík a pokud se objeví jakýkoliv požadavek na doplnění podání ze strany soudu, případně vyjádření některého z věřitelů, na které je potřeba bezodkladně reagovat, jsme připraveni pro Vás další podání připravit obvykle v řádu hodin. 
 
 
Soud rozhodne o  úpadku a povolí oddlužení.
 
V usnesení, kterým soud rozhodne o úpadku a povolení oddlužení, Vám  zároveň ustanoví insolvenčního správce, se kterým jste povinni spolupracovat a vyzve věřitele k podávání přihlášek jejich pohledávek a dále rozhodne o konání přezkumného jednání a schůze věřitelů.  Dalo by se říci, že nyní je již vše ve Vašich rukách – to platí zejména o splnění podmínek oddlužení – naše advokátní kancelář je Vám nadále připravena poskytnout právní podporu v případě problémů, které mohou nastat (setkáváme se  například se snahou věřitelů o zrušení povoleného oddlužení a jeho přeměnu na konkurs). 
 
 
Po splnění všech zákonem stanovených procedur můžete dosáhnout svého cíle a nakonec
JSTE BEZ DLUHŮ!!